אמא אדמה - שרי קרוכמל, מיילדת מוסמכת

אודות שרי
קורסי הכנה ללידה
יוגה לנשים בהריון ולאחריו
פעילויות נוספות ב"אמא אדמה"
טיפולים מהרפואה המשלימה
החנות של "אמא אדמה"
למה דולה ואיזו?
 עמוד הבית  יצירתיות בלידה  מה קורה בקבלה?  מכתב המיילדת פורום
תקנון ופרטיות

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר דולה ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין אתר דולה לבין גולשי האתר.

במסגרת תקנון זה "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. דולה - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה, וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר דולה לכל מטרה שהיא. דולה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר דולה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר דולה או בחלק מהם ללא אישור מראש ובכתב מטעם אתר דולה.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והיא פוטרת את אתר דולה מכל אחריות בקשר לכך.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר דולה ובשירותים הינם של דולה או של צדדים שלישיים שהעניקו לדולה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אתר דולה הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אתר דולה.

תכני גולש

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשות, ובכלל זה תמונות, סרטונים, מסרים בצ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר הנו באחריות הגולש שהעלה אותו לאתר כאמור.

הגולש מסכים ומאשרת לאתר דולה להציג ולהפיץ את התכנים באתר דולה ו/או באינטרנט, לצרכי ליחסי ציבור ולקידום אתר דולה באינטרנט מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שדולה תפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכני הגולש כאמור.

הגולש מתחייב לפטור את אתר דולה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר דולה.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את אתר דולה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר דולה, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונית של אתר דולה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר דולה בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

התכנים באתר דולה אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי. אין לקבל או לדחות ייעוץ או טיפול רפואי או אחר על סמך התכנים שבאתר דולה. המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עיצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

אתר דולה אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אתר דולה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אתר דולה מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים ע"י אתר דולה תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים, ואתר דולה אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

אתר דולה אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולש כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולש או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר דןךה ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ואתר דולה אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

אתר דולה אינו שולט אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Link) מתוך אתר דולה.

פרסום תוכן גולש או הצבת קישור באתר דולה לא יתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר דולה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

אתר דולה אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר דולה ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר דולה, אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר דולה ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ואתר דולה ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אתר דולה.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר דולה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאתר דולה יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "קוקיז" ו/או אמצעים דומים. אתר דולה רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירות וסקרים של אתר דולה.

אתר דולה מתחייב לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות וישמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש בעצמו.

בעצם הגלישה באתר דולה ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי אתר דולה יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לאתר דולה.

ניתוק, הפסקה ושינויים

אתר דולה רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאי אתר דולה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אתר דולה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

אתר דולה יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר דולה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולש

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי אתר דולה כדלהלן: • לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; • לא להציק לגולשות אחרות בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות; • לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידם לאתר חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין; • לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום; • לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן - רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן; • לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולש אחר בפורום; • לא להטריד גולש אחר בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; • לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; • לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; • לא לפרסם פרטים אישים של גולש אחר לרבות מספר טלפון; • לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות הפורום באתר דולה; • לא להשתמש בשירותים של אתר דולה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; • להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י אתר דולה; • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; • לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבל; • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981; • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולש שינהג בניגוד לאחת או יותר מההתחייבויות לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ואתר דולה יהיה רשאי לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר דולה ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על אתר דולה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש ישפה את אתר דולה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר דולה ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר דולה בקשר עם הגלישה באתר דולה והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.


כל הזכויות שמורות © צרו קשר שיווק באינטרנט הריון ולידה תקנון והצהרת פרטיות קידום והקמת אתרים